ಆತ್ಮೀಯ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರೇ / Dear Richmond Kannadigas,

 

We are happy to bring  “RKS GOT TALENT”  online Competition.
“ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ”  ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ
 

To Note | ಗಮನಿಸಿ 


ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಯಮಗಳು: 

RKS Got Talent RULES:

SELECTION CRITERIA:

 

GRADING SYSTEM:  

For any questions reach out to Sudheendra Kulkarni @ +1 9178214187 Best Regards,

RKS Executive Committee -2024 

http://www.richmond-kannadasangha.org/