ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ2021 ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - RKS Events

Deepavali (Virtual Event)


Ugadi (Virtual Program)

May 1st 2021


Ugadi 2021 Drawing Competition

Ugadi 2021 Sihi Hanchike Samarambha

May 2nd 2021

Yoga Workshop by Kusuma Prasanna (2nd session)

Streamed live on 27 Feb 2021

Yoga Workshop by Kusuma Prasanna (1st session)

Streamed live on 16 Jan 2021