ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ - Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2023)

Smt.Muktamba Kalashetti

President

Mr. Sudheendra Kulkarni

Vice-President

Mr. Vishwanath Maka

Secretary

Mr. Venkatesh Hunasgi

Secretary

Mr. Prabhakar Pai

Treasurer

Mr. Murageshappa Totar

Treasurer

Smt. Soumya Chikmagalur

Cultural Director

Smt. Tanuja Harish

Cultural Director

Mr. Prajwal Embar

Technical Director

Chi. Kushal Gowda

Youth Technical Director

ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ Richmond Kannada Kali

Mrs. Smitha Murthy

Principal

ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು Richmond Kannada Sangha Trustees (2023)

Mrs. Pavithra Prabhakar Shukla

Mr. Venkatesh Raghavendra

Dr. Anil Kumar

Mr. Nataraja Halebeedu

Mr. Pramod Murthy