ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ - Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2023) 

Smt.Muktamba Kalashetti

President

Mr. Sudheendra Kulkarni

Vice-President 

Mr. Vishwanath Maka

Secretary 

Mr. Venkatesh Hunasgi

Secretary 

Mr. Prabhakar Pai

Treasurer 

Mr. Murageshappa Totar

Treasurer 

Smt. Soumya Chikmagalur

Cultural Director

Smt. Tanuja Harish

Cultural Director

Mr. Prajwal Embar

Technical Director 

Chi. Kushal Gowda

Youth Technical Director

ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ Richmond Kannada Kali 

Mrs. Smitha Murthy

Principal

ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು Richmond Kannada Sangha Trustees (2023

Mrs. Pavithra Prabhakar Shukla

Mr. Venkatesh Raghavendra

Dr. Anil Kumar

Mr. Nataraja Halebeedu

Mr. Pramod Murthy