ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ - Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2022)

Mr. Ramesh Pattar

President

Mr. Yashwanth Gowda

Secretary

Mr. Mithun Acharya

Secretary

Mr. Sachin Biskop

Treasurer

Mr. Sameer Vasudendra

Treasurer

Mrs. Asha Kiran

Cultural Director

Mr. Guruprasad Bobbi

Cultural Director

Mr. Kiran Annegowda

Technical Director

Mr. Ujjval Shukla

Technical Director

ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು Richmond Kannada Sangha Trustees (2022)

Mrs. Pavithra Prabhakar Shukla

Mr. Venkatesh Raghavendra

Dr. Anil Kumar

Mr. Nataraja Halebeedu

Mr. Pramod Murthy